Reserveret datoer

Denne dato er desværre reserveret…

Denne dag er reserveret til virksomhed, men du er velkommen til at skrive til vores kundeservice info@bestilbillet.dk vedr. evt. venteliste.

Med venlig hilsen

B&W GRAND BALLROOM

Se andre datoer – https://julebillet.dk/julefrokost-bestil-2019/